Regulamin

Wróć do listy stron


1. Regulamin stanowi prawną podstawę określającą zasady korzystania z naszej witryny. Odwiedzając naszą witrynę, akceptujesz aktualne postanowienia tego Regulaminu oraz zobowiązujesz się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad

1.1.Dopełnieniem Regulaminu jest nasza Polityka prywatności

2. Charakter i cel witryny

2.1. Witryna jest serwisem informacyjno-promocyjnymi mającym na celu gromadzenie ofert pracy z Elbląga i okolicznych miast.

3. Rejestracja użytkowników i ochrona danych

3.1. Osoba lub firma, która pragnie dodać bezpłatnie do bazy swoją ofertę pracy musi zarejestrować się na stronie. Po zakończeniu rejestracji dana osoba będzie miała możliwość zalogowania się do Panelu umożliwiającego dodanie i promowania oferty.
3.2. Dane przekazywane przy dodawaniu oferty i podczas rejestracji oraz inne dane osobowe, które mogą być zbierane od użytkowników podczas korzystania z witryn, są gromadzone i wykorzystywane zgodnie z zasadami zawartymi w naszej Polityce Prywatności oraz Ustawie o ochronie danych osobowych.

4. Prawa i możliwości użytkowników witryn

4.1. Rejestrując się w witrynie:

 • zgadzasz się podczas rejestracji dostarczyć prawdziwych danych
 • akceptujesz w pełni ten Regulamin korzystania z witryn
 • zobowiązujesz się do utrzymania w tajemnicy Twego hasła i zgadzasz się ponosić odpowiedzialność za wszystkie skutki spowodowane zarówno swoim, jak i nieuprawnionym dostępem do witryn przez osoby, którym udostępnisz swój login i hasło
 • zobowiązujesz się zawiadomić nas natychmiast o jakimkolwiek nieupoważnionym dostępie do witryn za pomocą Twojego hasła albo o zarejestrowaniu się w witrynach z Twojego konta pocztowego

5. Respektowanie praw własności, zastrzeżenie praw autorskich

5.1. Udostępniając witrynę, zwracamy szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. Informujemy, że witryna zawierają dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia i grafikę, a przyjęty w witrynie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej. Wszystkie loga, znaki towarowe oraz grafika zamieszczone na tych stronach są własnością ich twórców. 
5.2. Serwis zastrzega możliwość blokowania kont i usuwania ofert pracy w dowolnym czasie bez podania przyczyny.

6. Aktywność użytkowników w witrynach, przesyłanie materiałów

6.1. Masz prawo przesyłania do witryn swoich informacji, materiałów, dokumentów. Z tym prawem wiąże się z jednej strony możliwość oddziaływania na innych użytkowników witryny, a z drugiej dostęp do pewnych obszarów naszego systemu komputerowego, wrażliwych na zachowania, które mogą zakłócić sprawność jego działania.

6.2. W związku z tym w pełni zgadzasz się, że Twoja aktywność w ramach witryn i konta:

 • nie może być sprzeczna z normami kultury, z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, nie może być dla innych w żaden sposób niebezpieczna i w związku z tym nie będziesz przesyłać do witryn lub wykorzystując mechanizmy witryn żadnych informacji i materiałów, naruszających ogólnie przyjęte normy kultury, wulgarnych, nieprzyzwoitych, obscenicznych, nielegalnych, informacji materiałów i wypowiedzi, które wzywają do nietolerancji, nienawiści, przemocy, okrucieństwa czy naruszania prawa w jakikolwiek sposób
 • nie możesz naruszać praw innych użytkowników witryn, szczególnie prawa do poszanowania godności, prywatności, do ochrony danych osobowych, do swobody wypowiedzi i w związku z tym powstrzymasz się od wypowiedzi obraźliwych lub agresywnych oraz nie będziesz zbierać lub usuwać jakichkolwiek danych o innych użytkownikach witryn
 • nie będziesz wykorzystywać mechanizmów witryn do rozsyłania materiałów niechcianych, uznawanych za spam
 • zgadzasz się, aby wydawca witryn miał prawo do modyfikacji bądź usunięcia każdego Twojego wpisu bez podania przyczyny

7. Zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich

7.1. Jeżeli uważasz, że Twoje lub czyjekolwiek prawa autorskie, prawa własności intelektualnej zostały w jakikolwiek sposób bądź w jakiejkolwiek formie naruszone w witrynach, prosimy o przesłanie informacji w tej sprawie do wydawcy witryny.

8. Wyłączenia gwarancji

8.1. W pełni akceptujesz, że wydawca udostępnia witrynę taką jaka jest.
Zdajesz sobie sprawę, że opublikowane w witrynie materiały mogą zawierać informacje nieprawdziwe lub w inny sposób nie odpowiadające Twoim potrzebom i oczekiwaniom. Zgadzasz się, że korzystasz z witryny tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność i własne ryzyko.
8.2. Wszystkie informacje, materiały lub usługi dostarczane za pośrednictwem witryny oferowane są bez jakiejkolwiek gwarancji, w szczególności:
wydawca witryny nie zapewnia gwarancji dotyczących prawidłowości lub kompletności jakichkolwiek materiałów, informacji lub ustaleń umieszczonych w witrynie.
8.3. Wydawca witryny nie gwarantuje, iż każda zamieszczona oferta sprosta oczekiwaniom każdego Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.

9. Odsyłacze do innych witryn, ogłoszenia i reklamy

9.1. W witrynie są publikowane odsyłacze do innych witryn. Mogą również być publikowane ogłoszenia firm - naszych Klientów. Wydawca witryny nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść, ścisłość, zawartość lub dostępność informacji, do których prowadzą odsyłacze.

10. Rozstrzyganie sporów

10.1. W związku z możliwością wystąpienia sporów związanych z korzystaniem z witryn:

 • zgadzasz się, że niniejszy Regulamin korzystania z witryn podlega prawu polskiemu - wszelkie spory mogące wyniknąć z wykonania zobowiązań zawartych w niniejszych warunkach będą rozstrzygane przez właściwy terytorialnie i rzeczowo sąd powszechny w Polsce.
 • zgadzasz się, że w przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień tego Regulaminu zostało uznane za niezgodne z prawem przez właściwy sąd, to decyzja sądu nie powoduje uchylenia innych postanowień tego Regulaminu i w związku z tym wszystkie inne postanowienia zachowują swoją moc.
 • zgadzasz się, że w przypadku niezgodności pomiędzy warunkami opisanymi w konkretnym dokumencie w witrynie i sygnowanym przez Wydawcę, a warunkami przedstawionymi w niniejszym Regulaminie, zawsze przyjmuje się za ważniejsze warunki określone w dokumencie, z wyjątkiem wyrażonych gdziekolwiek gwarancji, o których mowa była w rozdziale Wyłączenia gwarancji.

11. Zmiany regulaminu korzystania z witryny

11.1. Zgadzasz się, że Wydawca serwisu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w witrynie w dowolnym czasie bez potrzeby informowania użytkowników. Użytkownicy odpowiedzialni są za regularne przeglądanie tych warunków oraz zastrzeżeń, a następujące po wszelkich zmianach korzystanie z witryn jest równoznaczne z ich akceptacją.
 
12. Dodawanie ofert pracy poprzez nasz zespół

12.1. Godząc się na dodanie oferty poprzez Zespół w serwisie zakładamy, że prawa własności materiałów które udostępniasz i z których korzystasz przy dodaniu oferty (strona internetowa, zdjęcia itd.) należą do Ciebie.
12.2. Godząc się na dodanie oferty poprzez Zespół w serwisie zobowiązujesz się do posiadania praw własności materiałów wykorzystanych przez serwis. W przeciwnym wypadku zobowiązujesz się do zmiany materiałów wyświetlanych w w witrynie.

13. Zasady dodawnia stron internetowych do Bazy Danych.

Dodawanie i utrzymywanie wpisu w Bazie Danych równoznaczne jest z akceptacją niniejszych zasad i Regulaminu.
Do Bazy Danych dodawane są wyłącznie wartościowe, polskie witryny.
Zgłoszenia są rozpatrywane w ciągu 4 dni roboczych.
Zgłoszenie strony nie gwarantuje zaakceptowania wpisu.

14. W przypadku ofert pracy wymagane są następujące informacje:

14.1.  Pełne dane firmy
14.2.  charakter oferowanej pracy
14.3. Na serwerze nie wolno publikować nic nie mówiących ogłoszeń, takich jak „Zarabiaj dużo, więcej informacji otrzymasz na e-mail”. Jeśli na portalu pojawi się niedopuszczalne ogłoszenie, zostanie ono usunięte, zaś administrator portalu nie ma obowiązku zwrotu kwoty wpłaconej przez użytkownika w celu pozycjonowania ogłoszenia. Opłata w dziale Praca i Usługi podlega akceptacji administratora, która nie zostanie udzielona w przypadku ogłoszeń naruszających regulamin, zaś użytkownik nie ma w takim przypadku prawa do zwrotu opłaty. Jeżeli użytkownik umieści dwa identyczne ogłoszenia, starsze zostanie oznaczone w systemie jako duplikat i usunięte. Ogłoszenia mogą być napisane w języku polskim.
14.4. Możliwość dodawania ofert pracy na pracaelblag.info są użytkownikom udostępniane bezpłatnie. Wyjątkiem jest naliczanie opłat za ogłoszenia promowane.
14.5 Zastrzega sobie prawo do wprowadzania niezbędnych zmian w ogłoszeniu, niepublikowania ogłoszenia w ogóle lub usunięcia ogłoszenia z oferty.
14.6. Właściciel ma prawo usunąć ogłoszenie, jeżeli, zważywszy jego tekst, jest ono umieszczone w złym dziale lub jeżeli ogłoszenie sprawia wrażenie, że użytkownikiem jest w tym przypadku inna osoba prawna lub fizyczna. Właściciel ma prawo usunąć ogłoszenie, nawet jeżeli tylko podejrzewa, że narusza ono regulamin portalu pracaelblag.info
14.7. Umieszczone ogłoszenie będzie publikowane bezpłatnie przez 30 dni. Po upływie tego okresu zostanie ono automatycznie usunięte wraz ze wszystkimi danymi wpisanymi przez Użytkownika podczas umieszczania ogłoszenia.
14.8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jeśli będzie chciał usunąć ogłoszenie przed upływem okresu publikacji, musi to zrobić sam, przy użyciu hasła kontrolnego dla odpowiedniego ogłoszenia.
14.9 Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za nadużycie danych osobowych Użytkownika znajdujących się w ogłoszeniu lub pozyskanych przez nielegalną ingerencję w system ze strony osoby trzeciej. Użytkownik wyraża zgodę na anonimowe wykorzystanie danych podanych przy rejestracji i danych statystycznych.
14.10. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za działania użytkowników usług pracaelblag.info ani za sposób korzystania przez nich z usług portalu. Nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek nadużycie usług portalu przez jego użytkowników lub osoby trzecie.
14.11. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, których użytkownik lub osoby trzecie zaznałyby bezpośrednio, pośrednio lub przypadkowo w następstwie lub w związku z korzystaniem z usług portalu pracaelblag.info Nie ponosi on odpowiedzialności za szkody, których użytkownicy lub osoby trzecie doznają w wyniku niemożności korzystania z usług pracaelblag.info lub w bezpośrednim albo pośrednim związku z tym faktem.
14.12. Ogłoszeniodawca jest odpowiedzialny za to, aby treść ogłoszenia i/lub zdjęcia albo inne pliki dołączone do ogłoszenia nie naruszały praw osób trzecich. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ingerencję w prawa osób trzecich przez ogłoszeniodawcę.
14.13. Odpowiedzialność za treść ogłoszenia ponosi ogłoszeniodawca. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszenia. Zamieszczając ogłoszenie, ogłoszeniodawca zobowiązany jest do przestrzegania powyższych warunków oraz właściwych przepisów ustawowych.
14.14. Jeżeli ogłoszeniodawca dołączy do ogłoszenia zdjęcia, których jest autorem, z chwilą ich zamieszczenia na portalu internetowym lub w aplikacji mobilnej udziela on administratorowi bezpłatnej licencji niewyłącznej na wykorzystanie zdjęć przez okres publikowania Ogłoszenia na portalu internetowym lub w aplikacji mobilnej oraz na sposoby ich wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem portalu i aplikacji mobilnej w myśl niniejszego regulaminu.
14.15. Ogłoszeniodawcy nie wolno dołączać do ogłoszenia zdjęć pochodzących z ogłoszeń innych sprzedawców, ich autorstwa, przedstawiających sprzedawany przez nich towar.
14.16. Właściciel oświadcza, że zarządzając usługami portalu pracaelblag.info dokłada i będzie dokładać wszelkich starań oraz działać z należytą starannością, tak aby zminimalizować wszelkie możliwe zagrożenia, na które przy prawidłowym korzystaniu z usług pracaelblag.info mogliby być narażeni jego użytkownicy lub osoby trzecie.
14.17. Jeśli użytkownik zrobi cokolwiek, co narusza nasze warunki, może zostać zablokowany. Okres zablokowania konta zależy od wagi naruszenia i wcześniejszej aktywności użytkownika na pracaelblag.info.
14.18. Właściciel ma prawo bez zgody Użytkowników i bez ich wcześniejszego powiadamiania wprowadzać zmiany lub innowacje usług portalu.
14.19. Na naszej stronie internetowej wyświetlają się reklamy dostarczane przez agencje reklamowe osób trzecich. Firmy te mogą wykorzystywać dane (oprócz nazwiska, adresu, adresu e-mail i numeru telefonu) związane z wizytami użytkowników na naszej oraz pozostałych stronach internetowych, w celu wyświetlania reklam produktów i usług, które mogłyby zainteresować danego użytkownika.
14.20. Reklamacje dotyczące świadczenia usług można zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres kontakt@pracaelblag.info. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
14.21. Niniejszy regulamin wchodzi w życie i obowiązuje od chwili ich opublikowania. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

Ostatnia aktualizacja regulaminu: 24.05.2022

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Akceptuję